گویند "حر بن یزید ریاحی"

اولین ی بود که آب را به روی بست

و اولین ی شد که خونش را برای او داد.

"عمر سعد" هم اولین ی بود که به نامه نوشت و دعوتش کرد

برای آنکه شان شود و اولین ی شد که تیر را به سمت او پرتاب کرد!

کی می داند آ کارش به کجا می رسد؟

دنیا دار ابتلاست.

با هر امتحانی چهره ای از ما آشکار می شود،

چهره ای که گاهی خودمان را شگفت زده می کند.

چطور می شود در این دنیا بر ی

ده گرفت و خود را ندید؟

می گویند خداوند داستان ابلیس را تعریف کرد

تا بدانی که نمی شود به عبادتت،

به تقربت، به جایگاهت اطمینان کنی.

خدا هیچ تعهدی برای آنکه تو همان

که هستی بمانی، نداده است

شاید به همین دلیل است که سفارش شده،

وقتی حال خوبی داری و می خواهی دعا کنی،

یادت نرود "عافیت"

و "عاقبت به خیری ات" را بطلبی

حاج محمد اسماعیل