مهلت ثبت نام : از روز یکشنبه 11 مهر تا روز پنجشنبه 22 مهر 1395

زمان برگزاری آزمون : 5 آذرماه 1395 می باشد

چه انی می توانند ثبت نام کنند
1 : داوطلبان باید اطلاعیه ثبت نام را به طور کامل مطالعه کرده باشند
2 : داوطلبان باید حتما شرایط مندرج در اطلاعیه ثبت نام را داشته باشند
3 : داوطلبان بایستی سریال ثبت نام آزمون کارآموزی وک سال 1395 به مبلغ 750/000 ریال معادل هفتاد و پنج هزار تومان را از طریق سایت سازمان سنجش یداری نماید

برا ثبت نام کلیک کنید.

عضویت در سامانه پیامک فراهدف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عضویت در کانال فراهدف