http://neptune.wisgoon.com/media/pin/neptune/images/o/2018/8/5/18/1533477690260399.jpeg

برای حل این مسأله به چند نکته باید توجه کنیم:

1. آیا در قدمگاه مسجد بکان اثری منتسب به حضور رضا(ع) وجود داشته است؟

2. آیا این مکان در بین مورخین و مردم شایع به حضور حضرت است و مورد تبرک و زیارت آنها در طول قرن هاست

*نتیجه: باتوجه به معروفیت قدمگاه مسجد بکان در بین مردم و مورخین تاریخی، قرارگرفتن این مسجد بر سر راه وج حضرت رضا(ع) از بهبهان(پل ساسانی بکان) و وجود سنگ نمادین جای پای حضرت تا اوا دهه 60 در این مسجد و زیارت علماء و مردم در طول قرن های گذشته به صحت این قدمگاه و مسجد مقدس می توان پی برد...