http://www.islamic-rf.ir/p o/news/139705136l7r.jpg
را ار علمی حل معمای حضور حضرت رضا(ع) در مساجد بهبهان (ارجان و بکان) از زبان رضا نقدی، پژوهشگر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های ی آستان قدس رضوی...

برای حل این مسأله به چند نکته باید توجه کنیم:

1⃣ آیا در مکان کشف شده جدید(مسجد ارجان) کتیبه یا اثری از حضور رضا(ع) در این مکان به دست آمده است؟
2⃣ آیا در مکان معروف فعلی(قدمگاه مسجد بکان) اثری منتسب به حضور رضا(ع) بوده است؟
3⃣ کدام مکان در بین مردم شایعتر به حضور حضرت است و مورد تبرک و زیارت آنها در طول قرن هاست؟


✅نتیجه: باتوجه به اینکه در مکان کشف شده جدید(مسجد ارجان)، هنوز اثر و کتیبه ای از حضور رضا(ع) یافت نشده است و باتوجه به معروفیت قدمگاه مسجد بکان و وجود سنگ نمادین جای پای حضرت تا اوا دهه 60 در این مسجد و زیارت مردم در طول قرن های گذشته به صرف ادعای بدون مدرک یک کاوشگرمحترم نمی توان در مورد این قدمگاه و مسجد مقدس شبهه ایجاد کرد...


وی در پایان این گفتگوی اختصاصی، برای اثبات علمی قدمگاه های حضرت رضا(ع) در شهرستان بهبهان اعلام آمادگی کرد.

✍شایان ذکر است محور تحقیقات کانال خبری قدمگاه، رد حضور حضرت رضا(ع) در مسجد تاریخی ارجان یا بقیه نقاط بهبهان نیست بلکه مبنای اولیه اثبات حضور آن حضرت در مسجد بکان است؛ همچنانکه معتقد است آن حضرت در این شهرستان چندین مقام شناخته شده دارند، منتها براساس اسناد تاریخی، شواهد و حضور مردمی در طول قرن های گذشته محل اطراق، گفتگو و آن حضرت را مسجد بکان می داند.