آشنایی با اعضا و انجمن علمی اقتصاد ...

انجمن علمی ... ی کشاورزی :

به یاری خداوند متعال انجمن علمی ... ی کشاورزی به عنوان اقتصاد ... ، از اردیبهشت ماه 1385 آغاز به کار کرده است و سعی بر آن دارد که فعالیت های علمی ، فرهن ... ، آموزشی و تفریحی را در محدوده توانایی ها و اختیارات به منظور توسعه و تقویت مشارکت های دانشجویی در دستور کار برنامه های خود قرار دهد .

اه ... انجمن :

1- ترویج فرهنگ و ایرانی بین دانشجویان

2- آگاه سازی جامعه دانشجویی درباره ی اقتصاد کشاورزی

3- تشویق دانشجویان جدید الورود جهت مشارکت در فعالیت های دانشجویی

4- استعداد ی ...

5- تشکیل سمینار های علمی پیرامون توسعه ی اقتصاد کشاورزی

6- سعی بر ارائه راه کار هایی به منظور توسعه و ترویج کشاورزی

7- برگذاری اردوهای آموزشی جهت آموزش علمی مخصوص دانشجویان این رشته با نظارت اساتید مربوطه

نحوه ی انتخاب اعضای انجمن :

انجمن علمی اقتصاد ... در ابتدای هر سال ، انتخاباتی جهت تعیین اعضا از بین اعضای مجمع عمومی که شامل همه ی اعضا است انجام می دهد .

اعضای انجمن دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۱ :

دبیر انجمن : خانم لیلا صاحبی

نایب دبیر انجمن : علی رمضانی

سایر افراد : سعید طبق چی – سید مصطفی قاری – علی زارعی

برنامه های آتی انجمن :

1- عضو پذیری دانشجویان جدید الورود

2- برگذاری نشست هایی با حضور اساتید مربوطه وی ژه ی دانشجویان رشته کشاورزی

3- شرکت در برنامه های فرهن ... مرکز با همکاری اعضا

4- اردو های داخل و خارج استانی در محدوده اختیارات

5- برگذاری گردش های علمی به منظور آموزش عملی