آمد رمضان و عید با ماست / قفل آمد و آن کلید با ماست

آمد رمضان به خدمت دل / و آن ... که دل آفرید با ماست

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک.

مولایی