چند روز پیش آقای ... فریدالدین فروزانفر طی یک اطلاعیه از مدیریت انجمن پس از چهارسال کناره ... ری کرد .

در پی کناره ... ری ایشان که الحق در طی این چند مدت کارها و اقدامات شایان تحسینی انجام دادند،پنج نفر ک ... دای جانشینی وی شدند من جمله آقایان محمد رضا زائد نژاد،مهرداد بدیعی ،فردین انعامی،احسان ف ... ایی و محمد امین ابراهیمی.که نهایتا به چهار نفر تقلیل یافت و انعامی کنار رفت.

فرآیندرای ... ری روز ... در ساختمان انجمن در اهواز انجام شد و نهایتا محمد رضا زائد نژاد با ... ب اکثریت آرا مدیر انجمن شد.

زاید نژاد خواننده ی آوازی و نفر اول آواز جوانان کشور در سال ۹۰ و اهل بهبهان است.

وی همچنین مدرک کارشناسی موسیقی تلفیقی را از دانشکده هنر تهران دارد.

امروز هم زائد نژاد احسان ف ... ایی،رقیب خود را بعنوان معاون برنامه ای خود قرار داد.