انسان ها دو دسته اند:

عده ای تابع محیط و شرایط هستند و اعتقادات و مناسک خود را بر اساس محیط و شرایطی که در آن زندگی می کنند تغییر می دهند و عده ای دیگر، انسان های باایمانی هستند که شرایط محیطی آلوده، آنان را نسبت به باورهایشان سست نمی کند ...

ادامه مطلب