4 اصل از هفت اصل کلیدی در تفکر استراتژیک با نگرشی بر ایزو 9001 ویرایش 2015

1)      هنر مدیریت پارادو ها  تناقض ها و جمع اضداد

مقوله های ” رشد و سود آوری ” ، ” نوآوری و اثربخشی ” جزیی از جمع اضدادهای تفکر استراتژیک می باشد ، عموما توان مدیریتی ما بر روی یکی از اصول متمرکز و به سایر اصول بی توجه می شوند. تناقض هایی همچون ” گذشته و آینده ” ، ” تداوم و تغییر ” ، ” انعطاف و قدرت اجرا ” ، ” اصول و سنت شکنی اصول ” ، ” تنوع و عدم تنوع ” ، ” تمرکز و سعی و خطای استراتژیک” همچنان وجود دارد که باید با آن ها همزمان کنار آمد.

2)     بهبود دایمی چشم انداز

همیشه این تفکر را در سازمان رایج کنید که دستی به اه چشم انداز اتمام کار نیست بلکه شروعی بر تعریف چشم انداز و اه والا در مسیر تعالی مد نظر است.بالا رفتن سخت و بالا ماندن دشوار و کشنده است.سازمان همیشه در تعریف چشم انداز باید بهبود داشته باشد و آن را بروز آوری نماید و فرآیندهایی را در سازمان تعریف کند که انعطاف پذیر ، ریسک پذیر و تهاجمی و جسورانه باشد.(بهبود مستمر در ایزو 9001 ویرایش 2015)

3)    ایجاد تصویر صحیح از آینده سازمان

از دیدگاه تفکر استراتژیک ، ایجاد تصویری صحیح از آینده سازمان و ب و کار سازمان برای آینده نگری ضروری است. این تصویر باید همراه با درک تغییرات محیطی ، واکنش در برابر این تغییرات و تامین منابع برای امکان انجام واکنش ضروری است.شرایط دائما در حال تغییر و بازی تصویر سازمان تحت شرایط غیرقابل پیش بینی از اجزاء تفکر استراتژیک می باشد.(اه در ایزو 9001 ویرایش 2015)( تامین منابع در ایزو 9001 ویرایش 2015)

4)    همگام بودن با نوآوری و خلاقیت

گذشت زمان با خود نوآوری و خلاقیت می آورد و ماندن در گذشته با روح تفکر استراتژیک تناقض دارد.باید با عبور زمان ، فرآیند ها ، ساختارها و خدمات و محصولات تغییر و بهبود یابند. ساختارهای محکم و فرآیندهای انعطاف پذیر جزیی لاینفک از اصل همگام با نوآوری و خلاقیت می باشند.(بهبود مستمر در ایزو 9001 ویرایش 2015)