تفکر استراتژیک از دیدگاه کلی نوعی “شناخت و درک” است که کمک می کند تا در شرایط پیچیده ب و کار واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود، ویژگی های جدید بازار زودتر از دیگران کشف شود و تلاطم بازار ب و کار درک شود و برای پاسخ گوئی به این شرایط، را ارهای نوع آورانه و ارزش آفرین ایجاد شود.


 کن ایچی اومی در کتاب ” تفکر طراح استراتژیک” نوشته است، اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هرچقدر به پرسنل فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و ش ت حاصل نخواهد شد.


تفکر استراتژیک سازمان و مدیر ارشد را قادر می سازد:


-          درک کند چه عواملی در دستی به اه مورد نظر موثر است و چرائی آن از جمله اه کیفی مورد نظر ایزو 9001


-          درک کند چه عواملی در دستی به اه مورد نظر موثر نیست و چرائی آن.


-          چگونه عواملی موثر برای مشتری ارزش آفرینی می نمایند؟ از جمله ا امات تمرکز بر مشتری مورد نظر ایزو .9001


-          منابع مادی و غیرمادی سازمان برای تحقق این عوامل و دستی به اه بکار گرفته شود، از جمله ا امات تامین منابع مورد نظر ایزو 9001.


-          خصوصیات میزان رقابت و رقبا را به موقع تشخیص دهند.


-          مدل ذهنی خاصی خود را ایجاد کند که مبنای تصمیم گیری روزانه و جهت گیری کلی سازمان باشد، از جمله ا امات  تعیین اه و جهت گیری سازمان مورد نظر ایزو 9001.