در مواردیکه زیان ها و آسیب های وارده به منابع آبی بصورت ی و در اثر استفاده مصرف کنندگان متعدد زیاد شده و فراتر از حد می رود، اعتبار و جایگاه شرکتهای مصرف کننده آب از لحاظ اجتماعی زیر سوال رفته و ممکن است منجر به ورود ت به بحران پیش آمده گردد و واکنشهایی از قبیل: افزایش هزینه های آب و تصفیه آن، کاهش تامین منابع آبی و ت یب حسن شهرت را دربر داشته باشد. شرایط پیش آمده در موارد نادر حتی می تواند به تعطیلی ب و کار توسط مراجع تی نیز بیانجامد.

اه شرکت کوکاکولا در خصوص حفاظت از منابع آبی

آب یکی از اجزاء اصلی تولید محصولات است، از طرفی توجه به موضوعات زیست محیطی و اجتماعی نیز در مقوله تولید محصولات بسیار ضروری است لذا تولید پایدار بدون در نظر گرفتن همه موارد فوق عملا غیرممکن می باشد. تفکر حفاظت از منابع آبی در شرکت کوکاکولا ابتدا با تمرکز بر آب مصرفی در تولید محصول آغاز گردید. در سال 2005 شرکت جهت درک بهتر از ریسکهای آبی تهدید کننده ب و کار، اجتماع و محیط زیست ، برنامه ارزی ریسکهای آبی را به اجرا گذاشت که منجر به انجام مواردی از قبیل: ایجاد چارچوب حفاظت از منابع آب در عملیات تولید محصول و حوزه آبخیز آن، ارتباط با انجمنهای فعال در موضوع توسعه پایدار ، مشارکت در ارتقاء آگاهی جهانی از موضوع بحران آب و دیگر فعالیتهای آبی گردید. ارزی ریسکها (risk essment) در سال 2008 در شرکت کوکاکولا بازنگری و به روز شد. در طرح جدید می بایست تمامی سایتهای وابسته به این شرکت برنامه حفاظت از منابع آب را در قالب همکاری با تها و سایر مراکز ذیربط در یک دوره زمانی 5 ساله و تا پایان سال 2013 تهیه و ارائه می د. در این برنامه ها پرداختن به موضوعات مرتبط با چالش های آبی در حوزه های مربوطه کاری؛ از آسیبهای هیدرولوژیکی گرفته تا ظرفیتهای مدیریت تی محلی ضروری بوده و می بایست مدنظر قرار می گرفت.

نهایتا شرکت کوکاکولا اه حفاظت از منابع آب را در سه حوزه به شرح زیر تعریف کرد:

1-     کاهش نرخ مصرف آب نسبت به افزایش حجم تولید. براساس این هدف می بایست راندمان مصرف آب از سال 2004 تا 2012 به میزان 20% افزایش می یافت که عملا در سال 2009 این راندمان به مقدار 6/12% نسبت به 2004 افزایش داشت.

2-     سیرکوله آب مصرف شده در مراحل تولید و همچنین رساندن کیفیت آن به حد آب طبیعی پس از انجام عملیات تصفیه فاضلاب حداکثر تا سال 2010 ،  در سال 2009 میزان دسترسی به این هدف به حدود 95% رسید که این میزان عملا 89% تجهیزات خط تولید شرکت کوکاکولا را پوشش می داد.

3-     تامین و جایگزین مقدار آب موجود در محصول نهایی با مشارکت در پروژه های حفاظت از محیط زیست تا سال 2020 ، در سال 2009 میزان تحقق این هدف به حدود 22% رسید. به این معنا که شرکت کوکاکولا با شرکت در 250 پروژه حفاظت از آب در 70 کشور دنیا توانست به میزان 22% آب موجود در محصول نهایی خود را در طبیعت جایگزین و حفظ کند.

http://www.icsiran.com/