سلام

اسکیت برد در امریکا شروع شد

که مردم با گرفتن اسکیت توانستن

حرکت های جدیدی را وارد اسکیت برد کرده اند

و بعد چندین سال اسکیت وارد ایران شد

در تهران مغازه ای زدند به نام tsixty که انجا اسکیت هارا از خارج میاوردند

و بعد از تهران شهری مانند کرمان شروع به کار کرد و در پارک مادر شروع به کار شدند

و میخواهند در کرمان پارک بزنن و در ان پارک اسکیت پارک میزنن ماند پارک اب و اتش