پالیز بزه و هندوانه:لته

چین و شکن:یرا

شعر عواطف و احساسات:غنایی

نوشتن صداهای زبان:آوا نویسی

از لبنیات به رنگ سیاه:قره قروت

اسب بازی:یابو

ناپخته:خام

شما:جنابعالی

بلندی:اوج

بدبختی:شقا 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]