هانا آرنت: فکر از منظر اگزیستانسیالیستی عملی است که در خلوت و نه در انزوا اتفاق می افتد. خلوت گزینی آن وضعیت انسانی است که در آن من همراه خودم هستم و تنهایی زمانی به سراغ من می آید که من تنها و بی باشم و دلم همراهی ی را بخواهداما نتوانم ی را پیدا کنم. در خلوت ی به دنبال رفاقت دیگران نیست چون اصلا تنها نیست.

این قسمت رادیو فلسفیدن درباره تفاوت انزوا و خلوت گزینی بود.

این پست جذاب محمدرضا شعبانعلی را هم راجع به همین موضوع از دست ندهید.