فرم ثبت نام انجمن پیش وتان مطبوعات پس دو سال تلاش برای تاسیس این انجمن، ضمن دعوت از پیش وتان عرصه رسانه، منتشر شد.

انجمن پیش وتان با مطبوعات پس از دو سال تلاش پس راه اندازی این انجمن فرم ثبت نام اعضا را بر روی سایت رسمی انجمن پیش وتان مطبوعات قرار دادند.

اعضای هیات موسس انجمن پیش وتان مطبوعات عبارتند از: محمد بلوری، بهروز بهزادی، علی اکبر قاضی زاده، هوشنگ اعلم، رضا قوی فکر، ابراهیم رستمیان، مسعود شهامی پور، مسعود مهاجر و مرتضی شادمانی.

ایجاد فضا برای دیدار پیش وتانی که بیش از ۵۰ سال عمر دارند و بیش از ۳۰ سال است که در عرصه مطبوعات تلاش کرده اند، برگزاری جلسات تاریخ شفاهی مطبوعات، انتقال تجربه از پیش وتان به نسل جدید رو مه نگاران، ارتباط پیش وتان با دانشکده های رو مه نگاری و همچنین کمک به تاریخ رو مه نگاری از جمله اه اصلی تاسیس انجمن پیش وتان رو مه نگاری عنوان شده است.

به گفته رضا قوی فکر - سخنگوی انجمن پیش وتان مطبوعات - این انجمن دستوری، تی و نیست و زمینه آن صرفاً اجتماعی، فرهنگی و رو مه نگاری عنوان شده است.

در متن دعوت نامه ثبت نام اعضای انجمن پیش وتان مطبوعات آمده است:

« یاران قدیمی مطبوعات

با درودهای بسیار به آگاهی می رساند بالا ه پس از حدود دوسال تلاش پیگیر و ب ایی جلسات متعدد، بحث و تبادل نظر، تهیه پیش نویس انجمن پیش وتان مطبوعات و معرفی این انجمن از طریق جلسات مطبوعاتی و گفت وگوهای دوستان عضو هیات موسس انجمن در رسانه های مختلف با عنایت پروردگار هم اکنون فرم پیش ثبت نام اعضای واجد شرایط برای برگزاری مجمع عمومی، بررسی پیش نویس اساسنامه انجمن و در نهایت ب ایی انتخابات هیات مدیره انجمن پیش وتان مطبوعات آماده شده است. »