بسم الله

نبودی و خبر خوب رسید نینو و نبودن تو وار وار غصه شد ماند روی دلم ، اشک شد آمد توی چشم هایم .

بی تو خبرهای خوب هم غصه دارند ...