بسم الله

« و رس حرفهای نگفته را به چشم هایم می سپارم ...»