در مورد شب و رعایت نکات و اصول موارد بسیاری تا بحال بیان شده. ولی موردی که بسیار مهم است مقدمه و صحبت برای این شب مهم است.شب منظور شبی است که دختر با اولین ش را از دست میدهد.
در مورد این شب باید مرد و زن از قبل در دوران عقد با هم صحبت کنند و معیارها و نوع برخورد را تا حدودی بدانند. بسیار خوب است که مرد از قبل شروع به ایجاد بستر مناسب برای این امر کند. در هنگام معاشقه در دوران عقد در زمان های مناسب به او اطمینان خاطر دهد که بهترین ح و وضعیت را انتخاب میکند به آمادگی او اهمیت میدهد و حاضر است برای این کار صبر و حوصله پیشه کند.
ادامه مطلب