عبدالله گنجی نمایه

از جهت راهبردی برای نظام فرقی نمی کند که ترور مربوط به کدام گرو است.

به گزارش مشرق، «عبدالله گنجی» در یادداشت رو مه «جوان» نوشت:

ذهنیت اولیه و اعلامی درباره بخش اجرایی عملیات تروریستی در اهواز متوجه گرو تجزیه طلب الاحوازیه شد و آن گروه هم ابتدا تأیید ضمنی نمود. از بررسی های امنیتی و اطلاعاتی کشور بی خبریم و قطعاً نتیجه بررسی کارشناسی آنان باید برای حاکمیت فصل الخطاب باشد. اما شواهد و قرائنی که در ادامه خواهد آمد اجازه نمی دهد نقش یا رویکرد را در این میان نادیده بگیریم.

بیشتر بخوانید:

شناسایی خانه تیمی و دستگیری ۲۲ تروریست در ارتباط با حادثه اهواز


۱- سبک و سیاق عمل تروریستی الاحوازیه در طول سال های گذشته به دو صورت بمب گذاری و بزن دررو بوده است. یعنی یا بمب گذاری بوده است یا سوار بر موتور یا خودرو به محلی حمله و بلافاصله صحنه را ترک می کرده اند، اما اینکه افراد با هویت مشخص در روز روشن بکشند تا کشته شوند و قصد ترک صحنه را نداشته باشند سیره است. همانطورکه در مجلس اینگونه عمل د و راه دررو برای خود باقی نگذاشتند.


۲- بر تروریست های این عملیات جوهره اعتقادی و ایدئولوژیک حاکم است؛ ایستادن تا کشته شدن. شمایل ظاهری و ی که منتشر کرد - که اص چهره ای آن تأیید شده است- و محتوای کلام تروریست ها حکایت از ایدئولوژیک بودن و خشک مغزی دینی است که الاحوازیه اینگونه نبود. آنان از جغرافیا و تجزیه طلبی سخن نمی گویند بلکه از مبارزه با کفر و رسیدن به شهادت سخن می گویند که نشان از ایدئولوژیک بودن انگیزه است.


۳- الاحوازیه رسماً نقش خود را تکذیب کرد، اما ضمن به عهده گرفتن مسئولیت، ویدئویی را از تروریست ها منتشر کرد. انتشار ویدئو و استفاده از شبکه های اجتماعی از خصایص است. همین کار را در ماجرای مجلس نیز انجام داد.


۴- اگر بپذیریم این اقدام مربوط به گرو الاحوازیه است باید شیفت فکری آن از قوم گرایی به ایدئولوژی گرایی را استدلال کنیم. اینکه این گروه با و نشر پیدا کرده است محتمل است، اما پیش فرض آن باید ع این عناصر از آموزه های شیعی باشد که همین اتفاق یعنی ع از آموزه های شیعی در بررسی های اولیه قابل تأیید است.


۵- دو نفر از کشته شدگان با هم برادرند که برادر سوم آنان قبلاً در انتحاری عمل نموده و کشته شده است یکی دیگر از تروریست های کشته شده پسر عموی آن دو است که ارتباط این افراد با یا تروریست های تکفیری را قطعی می نماید.


۶- از جهت راهبردی برای نظام فرقی نمی کند که ترور مربوط به کدام گرو است. اصل ناامنی و وابستگی در هر دو صورت محرز است و ریشه کنی آن امری قطعی و لازم است، اما شناخت ماهیت (قومی یا ایدئولوژیکی) می تواند به برنامه ریزی و اولویت های تاکتیکی کمک نماید.


۷- چهره افراد کشته شده با چهره های افراد ویدئوی منتشر شده ازسوی تطابق دارد با این تفاوت که ویدئوی مذکور روزهای قبل تهیه شده است و ریش وسبیل جنازه های تروریست ها بلندتر از تصاویر ویدئو است. همه شواهد حضور یا جریانی شبیه را تأیید می کند و خط قوم گرایی در حادثه اهواز قابل احراز نیست. البته دست آلوده آل سعود و سیستم های اطلاعاتی غربی در هر دو صورت قابل کتمان نیست.