و عرض شود که کشفیات این هفته دو نقطه دونقطه :: یاس قرمز هم داریم!!! :