معرفت به قدرِ انسان، معرفت به خدا و غیب و وحی را به دنبال می آورد.

انسانی که خود را باور می کند و به خود ایمان می آورد این ها را میخواهد،

نه اینکه فقط بداند که معاد هست که خودش معاد را "میخواهد."

فرق است که بدانی داماد میشوی و یا آنکه بخواهی.+چقدر این جمله عمیقه. نه؟

چقدر به قدر و وسعت وجودی خودمون واقفیم؟

+از کتابِ نامه های بلوغ، عین صاد. (در حوالی سالگرد ارتحالشون هستیم. لطفا برای شادی روح ایشون و همراهانشون صلواتی بفرستین.)

+عنوان از سهراب عزیز. (برای شادی روح ایشون هم...)