http://uupload.ir/files/cctl_%d9%87%d9%85_%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86.jpg

هم اکنون - همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی رشت

اعظم سائدی ؛ خبرگزاری صداوسیما

iribnews_guilan