به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد) دیدار مسئول محترم زکات کمیته امداد (ره)شهرستان ساری جناب حجت ال واعظی راد با شهر فرح آباد حجت ال عابدی فیروزجایی که در این دیدار در خصوص مسئله زکات پرداخته شده است