به گزارش روابط عمومی دفتر منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد) بازدید حجت ال عابدی فیروزجایی شهر فرح آباد ساری از خانه قرآن الغدیر رودپی شمالی.