به گزارش روابط عمومی دفتر منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)دیدار مسئولین محترم رودپی شمالی با شهر فرح آباد که در این دیدار در مورد مسائل فرهنگی منطقه گفتگو شده است.