حضور حجت ال عابدی فیروزجایی رودپی (شهر فرح آباد) دردومین همایش استانی ائمه ی مازندران باشعار((ارتقاءکیفیت وشکوفایی پایگاههای ))که بامیزبانی محترم لاریجان در اهل بیت علیهم السلام باحضور محترم ولی فقیه دراستان مازندران و حجت ال والمسلمین حاج علی اکبری ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه کشور؛استاندارمحترم ومعاونین؛ مدیران کل و مسئولین منطقه ای واستانی برگزار گردید.