حضور حجت ال حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد) در جلسه کار گروه فرهنگی منطقه رودپی که در حوزه علمیه سفیران هدایت منطقه برگزار شده است