ولی من مال این خونواده نیستم. اشتباهی ام. از بچّگی هم نه! از ۱۴-۱۵ سالگی مثلا. بچه این خونواده رو برداشتن، منو گذاشتن جاش.