ریاضی

1-الگوی زیر را ادامه دهید.

-..?.-0-7-26-63

1)152 2)158 1)100 4)124

2-عدد بین3 و 4کدام است؟

1)هفت دوم 2)سه چهارم 3)یک دوم 4)هیچکدام

3-علی 32 هزار تومان دارد.سه هشتم آن را سیب و دو پنجم باقیمانده را پرتقل ید.اگر او تمام پولش را ج کرده باشد،اوچند ریال موز یده است؟

1)40000 2)12000 3)22000 4)هیچکدام

4-محیط مربعی با مثلث متساوی الساقین برابر است. ضلع مربع 2 برابرضلع پایین مثلث است .اگرمجموع دو ضلع مربع64مترباشد،سه برابرساق مثلث چند سانتی متر است؟

1)12800 2)32000 3)56000 4)988

5-مجموع سن پدر،مادرعلی و علی 103است.می دانیم که سن پدر 7سال بیشتر ازمادر است و سن علی خمس پدرش است.32 سال بعد سن علی چند است؟

1) 42 2)50 3)22 4)60

6-حاصل45+45+45+45 چند است؟

90+90+90+90

الف)2 ب)6 ج)4 د)هیچکدام

7-علی کاری را در 3ساعت انجام می دهد.محمد آن را در24 ساعت انجام می دهد.

اگر هردو باهم کار کنند،کار در چند ساعت انجام می شود؟

الف)یک و دو سوم ساعت ب)3ساعت ج)6ساعت د)1و30 دقیقه

8-مجموع اعداد20 تا 45 چند است؟

الف)1257 ب)1325 ج)320 د)هیچکدام

10-در یک مسابقه ی دو نفر سوم از نفردوم جلو می زند،اکنون چندم است؟

الف)1 ب)2 ج)3 د)هیچکدام

فارسی

1-در کدام گزینه غلط املایی بیشتر است؟

الف)پدر مینامییلیادر است و اورا دوسط دارد.

ب)الی پدری دارد که به او هرروض سه حزار تومان می دهد.

ج)ضیادی می شود مادر غذای من زیاد است.

د)حر روز مهدی با حسیین به کتاب خانه می رود.

2-معنی کدام کلمه باتوجه به نوشتن آن نادرست است؟

قرّید:صدای دلنشین اهل بیت:خانواده مجادله:جنگ ملّت:مردمان یک سرزمین

3- اگر سعدی زنده بود،اکنون چند سال داشت؟

الف)تقریبا695 سال ب)32237سال

پ)قرن هفتم ج) هیچکدام

4-بیشتر غزل ها به ترتیب به دست چه انی است؟

1)مولوی-حافظ-سعدی-مولانا 2)مولوی- سعدی-حافظ-ملک الشعارای بهار-شهریار

3)پروین اعتصامی-سعدی و حافظ 4)حافظ-سعدی-مولانا-شهریار-ملک الشعرای بهار

5-کدام گزینه از دستور زبان اشتباه نوشت شده؟

الف)انشاء زیبا ب)به کار می رود

پ)بیکار ج)من هم

علوم

1-عمق است ی 5/8 متر است.عمق واقعی کدام است؟

الف)بیشتر ب)کمتر ج)فرقی ندارد د)هیچکدام

2-سه عدسی به ترتیب محدب،مقعر و مقعر را پشت سرهم گزاشته ایم و دسته ای نور به تاب م . تصویر حاصل چه شد؟

الف)تغییر نکرد ب)به همان حال اول بازگشت

ج)روی یک نقطه جمع شد د)هیچکدام

3-هروقت پشت عینک زهرا را ببینیم،اجسام به طور خوب و عالی دیده می شود . مشکل او چیست؟

الف)مشکلی ندارد ب)نزدیک بین است

ج)دوربین است د)هیچکدام

4-از تجزیه ی 120 مولکول آب چند اتم هیدروژن به دست می آید؟

الف)60 ب)80 ج)100 د)هیچکدام

5-پیدا جدید ترین فسیل متعلق به چند میلیون سال است؟(تقریباً)

الف)6 ب)1 ج)80 د)هیچکدام

هدیه ها ی آسمانی

1-نام دوازده یار و دشمنان حضرت عیسی به ترتیب کدام اند؟

الف)حواریون-یهودی ها ب)حواریون-کاهنان معبد

ج)کاهنان معبد-حواریون د)هیچکدام

2-محمد به چه معنی است؟

الف)ستوده ب)بخشنده ج)عظیم د)هیچکدام

3- کتاب حضرت عیسی و به ترتیب کدام است؟

الف)تورات-انجیل ب)انجیل-انجیل ج)انجیل-تورات د)هیچکدام

4-در کدام گزینه یک ، مساوی با هزاران ثمر پربار است؟

الف)کاشتن درخت ب)نداشتن گناه

ب)داشتن ثواب د)خداشناسی

5-زبان عبری ، زبان........... ها است.

الف)یهودی ب) ی ج)عرب د)اسراعیلی

-صفایی-قربانیان