دریادار سیاری از گروه پ ند هوایی اصفهان بازدید کرد

  دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران از گروه پ ند هوایی شهید مجید عسکری هاشم آباد اصفهان بازدید کرد.

دریادار سیاری ضمن حضور در گروه پ ند هوایی شهید مجید عسکری هاشم آباد (اصفهان) ضمن بازدید از سایت رادار این گروه، از نحوه انجام وظیفه کارکنان وظیفه و آمادگی رزمی  این گروه ابراز رضایت کرد.