مقررات جدید ر خدمت سربازی از چه زمانی اجرا می شود؟ ابراهیم کریمی جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، درباره زمان اجرای مقررات جدید رخدمت های ناشی از رزمندگی، ایثارگری و والدین مشمولان اظهارکرد: سال گذشته بود که قوانین مربوط به رخدمت های ناشی از ایثارگری، رزمندگی و با نظر نمایندگان مجلس شورای ی تغییر کرد و بر این اساس تنها در هرسال ۲۰ هزار نفری که دارای بیشترین امتیاز بودند می توانستند از این ر خدمت ها بهره مند شوند، موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از مشمولان قرار گرفت و اتفاقا خود ما نیز موافق آن نبودیم؛ چرا که تنها افراد دارای ۲۸ و ۲۹ ماه سابقه رزمندگی و یا ۲۸ و ۲۹ درصد جانبازی توانستند از آن بهره مند شوند.

مقررات جدید ر خدمت سربازی