* به موقع سر جلسه امتحان حاضر شده و پیش از آغاز امتحان سر جای خود مستقر شوید

* ابتدا نگاهی گذرا به سوالات انداخته و سپس زمان پاسخگویی خود را تنظیم نمایید .

* سوال را خوب و با دقت بخوانید تا مطمئن شوید که سوال چه چیزی از شما می خواهد .

* درامتحان تشریحی هر اطلاعاتی در مورد سوال دارید ، بنویسید ؛ چرا که یک پاسخ ناقص بهتر از ننوشتن پاسخ است .

* اگر پاسخ سوالی را نمی دانید ، نگران نشوید . پس از آنکه تمامی سوالات ساده را پاسخ دادید ، در کمال آرامش سراغ آنها رفته و تا آنجا که می توانید ، پاسخ دهید .

* با خط خوانا بنویسید ، شکل ها را با دقت ترسیم کنید ؛ اگر سوال چند قسمت دارد ، حتما بین آنها خط بکشید .

* با آرامش کامل به سوالات پاسخ دهید. به اطرافیان نگاه نکنید که دیگران چقدر تند می نویسند.

* قبل از دادن ورقه امتحان، نوشته های خود را مرور کنید .

* هیچ عجله ای برای دادن ورقه تا پایان وقت تعیین شده نداشته باشید ؛ تا آنجا که می توانید فکر کنید . تا پایان وقت تعیین شده برای امتحان ، صبر کنید .

* اگر در جلسه آزمون دچار آشفت ... شدید ، از تکنیک «وقفه در آزمون » استفاده کنید ، نفس عمیقی بکشید، چند ثانیه نگه دارید، و بعد به طور کامل نفس خود را بیرون دهید .