زن ها را از یدن منع د
از آواز خواندن
از عاشقی
از بوسیدن
از خندیدن

زن ها در پیله های خود فرو رفتند
و از تنهایی بسیار
شاعر شدند
و در شعرهایشان
وحشیانه یدند
آواز خواندند
عشق ورزیدند
بوسیدند
اما خنده نه
فقط گریستند

سامان رضایی