ارزی ... تاثیر مداخلات فنی در ارتقا فرهنگ ایمنی

safety-culture-01-921009-ieud-ir

بخش مقالات ... ی ایمنی صنعتی/ با وجود پیشرفت های زیاد در زمینه علم ایمنی، هنوز نرخ حوادث غیر غیر قابل قبول می باشد. تجارب دهه های اخیر نشان می دهد برای بهبود وضعیت موجود، بکار ... ری تجهیزات ایمنی به تنهایی کافی نمی باشد. در همین راستا ارتقا فرهنگ ایمنی به عنوان یک را ... ار اصلی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مقاله پیش رو که توسط ... ایرج محمد فام مورد پژوهش قرار گرفته است، ارزی ... میزان تاثیر مداخلات فنی و مدیریتی در بهبود فرهن ... میباشد.

جهت ... مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمائید
 ... _ieud1