از آن وقتی که به من گفتی amelie را ببینم، هر روز یادم بود اما پیش نمی آمد. مدام گوشه ی ذهنم مرور می که باید ببینمش و سراغت را بگیرم تا بیشتر از آن صحبت کنیم. نمی دانم هنوز این جا را می خوانی یا نه. مرا ببخش که دیر رسیده ام.