پژوهشگران یی در بررسی اخیر خود، فرآیندهای عصبی را که در بی توجهی به صدای گام ها موثر هستند، شناسایی د.

ادامه مطلب