جشنواره فیزیک اتحادیه انجمن های عامفا هر سال با تلاش و پی ... ری کمیته علمی و با همکاری انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک استانهای مختلف کشور انجام می شود که در سال 94 این جشنواره توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان آذربایجان غربی برگزار شود . جشنواه دارای عناوین جایزه بهترین ع ... ، بهترین ... یک دقیقه ای ، بهترین مقاله ، بهترین نشریه ، بهترین طرح درس الکترونیکی ، بهترین سایت بوده و امسال به پیشنهاد انجمن معلمان فیزیک استان آذربایجان غربی جایزه بهترین شبکه اجتماعی نیز اضافه شد. نتایج این جشنواره به صورت زیر است:

در بخش ع ...

رتبه اول : خانم فروغ طاهری از استان چهارمحال بختیاری

رتبه دوم : مهدی یوسف زاده از استان همدان

رتبه سوم : معصومه دهقان از استان یزد

در بخش ... یک دقیقه ای

رتبه اول: معصومه دهقان از استان یزد

رتبه دوم : اعظم سلیمانی از استان تهران

رتبه سوم : رویا محمدی از استان کردستان

در بخش مقالات

رتبه اول: رویا محمدی از استان کردستان

رتبه دوم : ناهید فیض آبادی از استان تهران

رتبه سوم : عارفه و رعنا علیزاده از استان ... لان

در بخش بهترین شبکه اجتماعی :

رتبه اول : گروه تخصصی فیزیک خوزستان به مدیریت خانم الهام حیدری

رتبه دوم : فعالان فیزیک تهران به مدیریت خانم هدیه منوچهری

رتبه سوم : بانک فیزیک به مدیریت آقای ناصر سلیمانی

در بخش بهترین طرح درس الکترونیکی:

رتبه اول : هدایت دادک از استان آذربایجان غربی

رتبه دوم : مصطفی مهدوی کیا از استان آذربایجان شرقی

رتبه سوم : سید رضا معصومی نژاد از استان تهران

در بخش بهترین سایت

سایت انجمن علمی آموزشی استان خوزستان به مدیریت آقای اکبر موحد

در بخش بهترین نشریه

نشریه آذرخش انجمن استان فارس