سوالات بانک تجارت رشته ی صنایع

 سوالات بانک تجارت رشته ی صنایع

سوالات بانک تجارت رشته ی صنایع


سوالات بانک تجارت رشته ی صنایع


سوالات بانک تجارت شامل :

نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات معارف ی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات icdl و کامپیوتر ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات تخصصی رشته ی صنایع ۵۰ سوال به همراه پاسخ


 فایل