سلام

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلیّ دیته و من علیّ دیته فأنا دیته.

آن که مرا طلب کند، مرا می یابد و آن که مرا یافت، مرا می شناسد و آن که مرا شناخت، مرا دوست می دارد و آن که مرا دوست داشت، به من عشق می ورزد و آن که به من عشق ورزید، من نیز به او عشق می ورزم و آن که من به او عشق ورزیدم، او را می کشم و آن را که من بکشم، خونبهای او بر من واجب است و آن که خونبهایش بر من واجب شد، پس خود من خونبهای او می باشم.

یاحقّ

تازه امروز فهمیدم ،ان چه باید می فهمیدم...

الهی سپاس

الحمدالله

الحمدالله