سلام

خدا رو چطور میشه یاری کرد؟؟

نصرت خداوند چه شکلی هست؟؟