خواستم گریبان کنم از دست غمت

دستم از ضعف …
دریغا …
به گریبان نرسید . . .