یکی از مهره های یت تبشیری در برنامه ای ادعا می کند: خدا در کتاب مقدس بسیار نسبت به انسان مهربان و دنبال رابطه نزدیک و عاشقانه است ولی این نوع مهربانی در رابطه خدا و انسان در به وضوح نمایان نیست و بسیار محدود است!

رهپویان هدایت: این بیان بدون پشتوانه علمی و سند از جانب این مبلغ یت از چند جهت قابل بررسی است که به آن خواهیم پرداخت. با نگاهی گذرا به قرآن کریم بطلان و کذب بودن سخنان این مبلغ ی هویدا می شود.

1- صفت رحمت یکی از این صفات است که در بیش از 500 آیه از آن سخن به میان آمده است.

ابتدا سزاوار است تعریفی اجمالی از معنای رحمت ارائه دهیم. رحمت، نوعی رقت و ح قلبی است که احسان و نیکی به شخص مورد دلسوزی را در پی داشته باشد. البته در تعبیرات قرآنی گاهی به دلسوزی بدون احسان رحمت گفته میشود؛ همانگونه که برخی اوقات احسان بدون ح قلبی را نیز رحمت می نامند.

در قرآن کریم هر جا که رحمت خداوند متعال به بندگانش مطرح می شود، منظور احسان و تفضل و نیکی بدون ح تأثر قلبی است؛ چرا که ذات مقدس او منزه از تأثرات قلبی و رقت دل و ... است.

اینک در کنار مائده آسمانی قرآن می نشینیم و با استفاده از آیات نورانی، با این صفت الهی بیشتر آشنا میشویم.

حقیقتاً هیچ ی نمیتواند مانع نزول رحمت الهی بر انسان شود و اگر خداوند رحمتی را از شخصی دریغ دارد، هیچ نمیتواند آن رحمت را بر وی فرود آورد.

واژه "الرحمن" در سراسر قرآن کریم 157 مرتبه، و واژگان الرحیم و رحیم و رحیما جمعاً 166 مرتبه تکرار شده اند. در مواردی که در قرآن کریم این کلمات آمده، به عنوان صفت الهی است، مگر در یک مورد در آیه 128 سوره توبه که کلمه رحیم در وصف اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است.
در 4 مورد از خداوند طلب رحمت شده که سه مورد آن از طرف ان و دیگری از سوی بندگان خالص الهی است.

2- آیات فراوانی که تبلور عشق و علاقه خداوند نسبت به انسان ها را نشان می دهد و این عشق و محبت خداوند نسبت به افراد صالح بسیار بیشتر و عمیق تر است. به عنوان نمونه می توان گفت که بارزترین مشخصه انسانهای نیک که در پنج آیه از آیات قرآن به آن اشاره شده است، نیکوکاری نسبت به بقیه انسانهاست. نیکوکاری می تواند کمک به انسانهای فقیر، حمایت از یتیمان و یا حتی احترام به پدر و مادر باشد.

علاوه بر این، بر طبق قرآن، انسانهایی که خداوند دوستشان دارد انسانهایی هستند که:

از خود در برابر گناه محافظت می کنند

منصفانه قضاوت می کنند

در راه خدا تلاش و مجاهده می کنند

خود را برای خداوند خالص می کنند

از کارهای بد توبه می کنند

به خداوند توکل می کنند

و در برابرمشکلات صبور هستند


ادامه دارد...