بیشتر افراد او را مردی حدود 33 ساله، سفید پوست ، بلند قد ، زیبا و چشم نواز، چشم های آبی، با موهای طلائی امیده بر روی شانه، و با لباسی سفید و چهره ای کاملا متمایز با دیگر انسانها، تصویر می د. این همان ظاهریست که برای نقش در های سینمایی ترسیم شده و نشان می دهد که بسیاری از این افراد برای توجیه ملاقات خود چنین اقتباسی را می نمایند.


انجمن رهپویان هدایت: در شماره قبل بیان داشتیم که حضرت عیسی (ع) طبق متون اناجیل، چهره بسیار زیبا و متمایزی نداشتند و اگر بناست مدعیان یت مشخصات آنچه را در خواب یا مکاشفه و... دیده اند، تصویر سازی درست کرده و برای دیگران توضیح دهند، این ترسیم چهره منطبق با آنچه اناجیل بیان کرده، باشد و الا کاملا دروغین و بی سند خواهد بود. چند سوال در این مقوله مطرح شد. در این پرسش ها از مدعیان رویت درخواست شد تا شکلی را که دیده اند تشریح کنند و به عنوان نمونه بگویند چشم [حضرت] چه رنگی بود و یا حالات موهای ایشان به چه صورت بوده است. سئوالاتی که مدعیان به آن پاسخ های مختلف داده و هر یک چهره ای از [حضرت] را ترسیم می کنند و حال ادامه آن...

بدین صورت مدعیان ملاقات عیسی ، مردی هزار چهره را به ما نشان می دهند! آیا اگر حقیقی را مشاهده کرده بودند بایستی شاهد این همه تفاوت در توصیف ظاهر ایشان می بودیم؟ بالا ه یک چهره دارد یا با چندین چهره ی متفاوت زندگی می کند؟

نکته ی جالب اینکه بیشتر افراد او را مردی حدود 33 ساله، سفید پوست، بلند قد، زیبا و چشم نواز، چشم های آبی، با موهای طلائی امیده بر روی شانه، و با لباسی سفید و چهره ای کاملا متمایز با دیگر انسانها تصویر می د و این همان ظاهریست که برای نقش در های سینمایی ترسیم شده، و نشان می دهد که بسیاری از این افراد برای توجیه ملاقات خود چنین اقتباسی را می نمایند.

این در حالیست که چهره ای که در این ها نمایش داده می شود هم مخالف آنچیزی است که در کتاب مقدس برای توصیف شده، برخلاف تصویری که در ها آمده خیلی زیبا نبوده: « او را نه صورتی و نه جمالی می باشد. و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم»[1]، موهای کوتاه بود زیرا پولس که ادعای دیدن را دارد بلندی مو برای یان را تقبیح می کند: « آیا خودِ طبیعت شما را نمی آموزد که اگر مرد موی دراز دارد، او را عار می باشد؟»[2] صورتش از دیگران متمایز نبود، چرا که کاهنان یهود به یهودای اس یوطی پول می دهند تا در باغ جستیمانی خیانت کند به ! و او را به سربازان رومی معرفی کند( و ابن بیانگر عدم تمایز چهره بوده) با اینکه در معبد برای عموم سخنرانی کرده بود[3] و اینگونه تصویر ارائه شده در کتاب مقدس ی با آنچه ها ارائه می کنند متفاوت است.

ادامه دارد...

پی نوشت:
[1]. کتاب مقدس ی، ترجمه قدیم، اشعیا، 53 : 2

[2]. همان، اول قرنتیان، 11 : 14

[3]. متی، 26 : 48