سرلک طایفه ای است از ایل بختیاری,که بخش عظیم از جمعیت آن در شرق استان لرستان درشهر الیگودرز ا ... و شول آباد, همچنین گلپایگان, خوانساران استان اصفهان,خمین,در استان مرکزی و بخشی از جمعیت این طایفه در شهر اهواز در استان خوزستان پرکنده میباشند.

این طایفه قدمت هزار ساله دارد.

طایفه سرلک در گذشته طایفه ای از شاخه دورکی از دسته ی هفت لنگ به شمار می آمد. که بنا بردلایل نامعلوم ,امروز این طایفه, ب ... ایه نمودار سازمانی ایل بختیاری به عنوان طایفه ای از دسته ی چهارلنگ و ازذشاخه موگویی(خواجه موگویی)محسوب میشود.

سرلک به 9طایفه تقسیم میشود:1-بلفای.2-رضایی.3-صفایی.4-هندویی.5-کریم خانی. 6-خسروی.7-ملکی.8-بهاروند.9-گلمحمدی.

سرلک در لغت, به معنای رییس طایفه میباشد. به عنوان مثال سرلک یعنی رییس شاخه موگویی.