هراستیضاح ورئیس جمهوربرابرباتفحص ونظارت برچیزهایی بودکه لورفتنشان باعث بی آبرویی شخص استیضاح شده دربرابرخاندان عریض وطویلش بودوهمچنین برابربافروش بنگاه هایی بودکه پولش سمت خارج ازکشورسوق پیدامینمودبه شکل ارزمسافری ارزان قیمت واقعاد شت درهای بسته هیچ بفکرهیچ چیزی نبودجزمنافع حاصل ازبی آبروشدن افرادی که باباج سبیل ساختمان بناکرده بودندوکلی کارمندازفامیلهای خودشان رادرآن چپانده بودندکه برخی حقوق نجومی ماهیانه میگرفتندبرابرباصدمیلیون تومان که اینراافرادبدلیل شدن فردمونث برای فردمذکردرازای خدمات فسادزایش میدانستند.

هربخش ازبخش های مختلف بی بدیل میشودگفت ح خانه راداشت خانه هایی که درطی آن خانم هابازنده میشدندو وحلقه به گوش دیگری جهت خدمات س وغیره.ملاقات بایک ویایک رئیس کل ویک مجلس که پاکدست بودندویایک فردعضومجمع تشخیص مصلحت نظام گویای این حقیقت بودکه فسادطبقاتی درجامعه وترس ازآبروریزی ولورفتن موجب میشوددربخش ساخت وسازتفحص صورت نگیردزیراافرادزیادی پای ساختن یک ساختمان که قطعافرومیریخت امضاودست خط داده بودندوپول گرفته بودندوعده زیادی ازکارگران ساختمانی هم به حرف سازنده عمل کرده بودندوبامصالح ناکافی ساختمان بی کیفیت رابنانموده بودند.گرانی مصالح ساختمانی اینبارمقصربودیاطمع درساخت طبقات بیشترازحدمجاز؟