درحالی که مجلس شورای ی بی خیال تحقیق وتفحص از گران میشدندوهمین اتفاق نیزدرکاخ سفیدوپارلمان انگلیس رخ میداددرحالیکه صدراعظم آلمان مشغول نوشیدن چای شیرین به همراه نان لواش وپنیرتبریزی درهنگام صبحانه بودوسواربرهواپیماهای ساخت ایتالیابه کشور میرفت ومیامدوهنگامی که ساختمان هایی چون پلاسکوبه دلیل عدم رعایت قوانین ساخت وسازازجمله استفاده ازمصالح دسته دوم وبنا دیوارروی دیوارهمسایه همجوارخودکه پوسیده بودونشست زمین راداشت بناشده بودندهمه چیزبه یکباره تغییرکرده بودرکودشدیداقتصادجهان راتهدیدمیکردحداقل ایران بخشی ازآن بودلباس هایی که دریک ساختمان ناایمن دپوشده بودندجهت فروش بعدازریزش یکباره ساختمان وآتش سوزی بازاربامشکل عدم تناسب عرضه وتقاضامواجه بود.عدم تحقیق وتفحص ازنحوه ساخت ساختمان هاراروی میزمیگذاشتندوباباج سبیلی رای میگرفت ودرانتهاتعدادزیادی از به وکارگران بیکاروبدون پول وتعدادزیادی آتش نشان جان برکف که به دیارمرگ شتافته بودندبه اقتصادایران تحمیل میشد.بازا وشاک باگرانی بی سابقه ناشی ازکمبودپوشاک مواجه بودواین وسط لباس های بدون دکمه و پوره ازهمه ارزانتربودند.تعد راددرتجردطلبی روزبه روزفزونی میافت واین به معنی انقراض نسل ایرانیهابود.عده زیادی عدم تحقیق وتفحص راعلت میدانستندواینکه رانت درمجلس زیادهست.هنوز مصباحی مقدم درحال دیزی خوردن کله صبح بودکه ازرسانه ملی بااوتماس گرفتندکه درخصوص نرخ تورم ونرخ سودس دربرنامه تیترامشب شبکه خبربیایدحرف بزندواوگفت الان درجلسه هستم