عده زیادی درایالات متحده ازوضع معیشتی خودناراحت بودندوقتی افراد مسالمت آمیزانجام میدادندبابرخوردنژادپرستانه مواجه میشدنددرایالات متحده سفیدپوست وسرخپوست وسیاه پوست براساس رنگ پوست طبقه بندی جهت فروش وبهره کشی میشدند.باور ش سخت بوددربرخی مواردفروش ارزش برده معادل45500تومان ایران بود.برده واردزندان میشدلباسش ازبدنش خارج میشدودربرابردوربین مداربسته قرارمیگرفت وتصویرش دراینترنت منتشرمیشدوقیمت آن هم زیرش درج میشد.این اتفاقات همواره رخ میدادبرده فروشی ازطریق فضای مجازی برده هاهمان افرادی بودندکه در مسالمت رکت کرده بودند.بحدی زندان های ایالات متحده پربودکه افرادرا درقفس تنگی میگذاشتندبه همراه یک دستبندویک یوغ ف ی همراه باحلقه برگردن.اجبارنبودبلکه قوانین ایالات متحده که براساس نظام سرمایه داری وبرده داری نوشته شده بودندوبدون تحقیق وتفحص نوشته شده بودنداین برایندرادرزندان های مخفی وغیرمخفی بوجودمیاوردبرخی زندان هادردریابودنددردل یک کشتی که ثابت درمکانش بو نگرانداخته بودوقصدرفتن سمت خشکی رانداشت.برده هاباهلیکوپترجابجامیشدند.هزینه هلی کوپترهم به عهده نظام سرمایه داری بود.موجودات متعددبافهم ومنطق وشعورودارای قدرت تصمیم گیری ومنطق ازبعداز مسالمت آمیزحیوان خوانده میشدندو یدوفروش میشدند.پس ازدستگیری افراداین اتفاقات درزندان رخ میداد.افرادمعتادوغیرمعتادوغیره زن ومردبعنوان برده درزندان بصورت اینترنتی فروخته میشدندبه کشورهای سرمایه داروبرخی سرمایه داران کاخ سفید