هرردتصمیم گیری جهت تحقیق وتفحص موجب این میشدکه گران بتوانندراحت درکشورودنیاجولان داده وهیچ پروژه ای به ثمرنرسدماننداین بودکه درآب شیرین نمک بریزندیادرآب های زیرزمینی آب فاضلاب تزریق شودویادربخش کشاورزی ازآب فاضلاب جهت آبیاری استفاده شودوتمام بخش های اجرایی راباروش هایی دست وپاگیرمیکردکه د ایان عده ای اعتراض می دوعده ای هم که ازجانب و حمایت مالی میشدنددربین معترضان میرفتندوآسیب به جان مجلس وملت وبخش هایی همچون بنگاه های تولیدی واردمی دکه بسیاردراقتصادایران نقش مهمی ازبعدکنترل تورم راداشتندواردمینمودندوآنهاراورش ت کرده وباتعدیل نیرومواجه می د