به ساختمان مجلس شورای ی حمله کرده بودوچندتن ازنمایندگان مجلس به شهادت رسیده بودندوچندروزدیگرمجلس تعطیل شده بودوجلسه روزچهارشنبه برگزارشده بودهنگام رای گیری وتحقیق وتفحص برسرشهرداری های مختلف ازجمله شهرداری تهران بودگفته شده بودکه گزینه چهاربرابرباموافق ردتفحص هست وگزینه دوبرابربامخالف تفحص ازشهرداری هست هردوگزینه یک معنی رامیدادپس ازرای گیری گفته شد که تفحص رای نیاوردوبه این معنی بودکه موازلای ماست بیرون کشیده نمیشودوبعدگفته شدکه فلان افرادحاضردرجلسه هستندواین به معنی شهادت افرادحاضردرجلسه به رای به عدم تفحص بودومداوم بیت المال خورده میشد