اباعبدالله الحسین (ع)....25

اَلبَریُّ جَری .
پاکدامن دلیراست

chastity breeds bravery.


آن که درست و پاکدامان باشد


باقدرت روح وقوت جان باشد

کی مضطرب ازعذاب وجدان باشد

وزروز حساب کی هراسان باشد.؟

=
ترجمه شعری وانگلیسی .

ابوالقاسم ح .

=

گردآوری : م.ا لف زائر